Kvietimai
PAREIŠKĖJŲ DĖMESIUI!

Ką reikia žinoti prieš teikiant vietos projekto paraišką? Kaip tinkamai ją parengti? Kokios dažniausios paraiškos formos pildymo klaidos? Kada ir kaip pateikti vietos projekto paraišką?
Atsakymai į šiuos klausimus – asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ darbuotojų parengtoje atmintinėje.
Atkreipiame dėmesį, kad tai švietėjiško pobūdžio informacija. Detalūs reikalavimai skelbiami VPS priemonių finansavimo sąlygų aprašuose ir Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse, patvirtintose LR žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 (aktuali redakcija).

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PILDYMO IR TEIKIMO ATMINTINĖ

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3

Asociacija “Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė” kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos (toliau –VPS) priemones:

  • Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“,  kodas  BIVP- AKVA- SAVA-2 (veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“,  kodas BIVP- AKVA- SAVA-2.3).

Remiama: autopriemonių įsigijimas ir autopriemonių pritaikymas mobilioms prekybos vietoms, mobilių prekybos vietų steigimas. Mobilios prekybos vietos suprantamos kaip autopriemonėse įrengtos prekybos vietos su visa reikalinga įranga šviežios žuvies transportavimui ir prekybai.
Paraiškas gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą ir ją yra įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
Skiriama VPS paramos lėšų suma – 133 400,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 66 700,00 Eur.
Aktuali dokumentacija:
Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3  skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)
Vietos projekto verslo plano forma (FSA 3 priedas)
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (FSA 4 priedas)
Vienos įmonės deklaracija (FSA 5 priedas)

Papildoma  informacija:
Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3cd7991a93e11e7a65c90dfe4655c64/PYYllwHwcL)

„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b9ad520dcc711e59019a599c5cbd673?jfwid=-9dzqnu8oz)

 

  •  „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“, kodasBIVP-AKVA-SAVA-3 (veiklos sritis „Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas pritaikant pramoginei žvejybai, turizmui“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.1).

Parama teikiama veiklos diversifikavimui verslinės žvejybos sektoriuje, tai sudarys sąlygas žvejams susikurti alternatyvius pajamų šaltinius bei mažinti sezoninį užimtumo svyravimą. Ūkio subjektai, užsiimantys žvejyba, kaip alternatyvią veiklą galėtų organizuoti pramoginę žvejybą Baltijos jūroje, o pramoginių laivų įsigijimas, gamyba, variklių įsigijimas, žvejybinių laivų modernizavimas, pritaikymas, laivo mechanizmų, būtinų eksploatacijai ir saugiam plaukiojimui įsigijimas,  internetinio tinklapio, propaguojančio pramoginę žvejybą, sukūrimas, naudingos informacijos talpinimas prisidėtų prie pramoginės žvejybos populiarinimo ir organizavimo ir tai būtų tinkamos investicijos.
Paraiškas gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą ir ją yra įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
Skiriama VPS paramos lėšų suma44 800,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – iki 44 800,00 Eur.

 

Aktuali dokumentacija:
Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3  skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas(FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2 priedas)
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (FSA 3 priedas)
Vienos įmonės deklaracija (FSA 4 priedas)

Papildoma  informacija:
Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3cd7991a93e11e7a65c90dfe4655c64/PYYllwHwcL)

„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b9ad520dcc711e59019a599c5cbd673?jfwid=-9dzqnu8oz)
PAREIŠKĖJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad yra pakeitimų Vietos projektų finansavimo salygų apraše, taikomam Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės ,,Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) srities „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5.1) vietos projektams (toliau – FSA).
Atsižvelgiant į pasikeitusį institucijos pavadinimą, atlikta korekcija FSA 2 ir 5 dalyse: vietoj pavadinimo „Lietuvos saugios laivybos administracija“ turi būti – „Lietuvos transporto saugos administracija“.

Vietos projektų finansinių sąlygų aprašas, taikomas Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės ,,Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) srities „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5.1) vietos projektams

KONSULTACIJOS PLANUOJANTIEMS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2019 m. sausio 22–25 dienomis nuo 14.00 val. iki 17.00 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ buveinėje (Birutės g. 22-311, Klaipėda) vyks konsultacijos teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos (VPS) priemones. Prašome registruotis iki 2019-01-18 el. paštu violetazvvg@gmail.com, tel. 8 611 30851.

2019 m. sausio 22, 23 dienomis: teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) sritį „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.3).
2019 m. sausio 24, 25 dienomis: teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės ,,Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) sritį „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-5.1).

KVIEČIAME DALYVAUTI!

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS Nr. 2

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal šias strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

 „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“, kodas BIVP- AKVA- SAVA-2 (veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“, kodas BIVP- AKVA- SAVA-2.3).
Remiama: autopriemonių įsigijimas ir autopriemonių pritaikymas mobilioms prekybos vietoms, mobilių prekybos vietų steigimas. Mobilios prekybos vietos suprantamos kaip autopriemonėse įrengtos prekybos vietos su visa reikalinga įranga šviežios žuvies transportavimui ir prekybai.
Paraiškas gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą ir ją įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
Skiriama VPS paramos lėšų suma – 133 400,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 66 700,00 Eur.

Aktuali dokumentacija: (iš 2.3 aplanko)
Kvietimo Nr. 2 skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Jungtinės veiklos sutartis (FSA 2 priedas)
Vietos projekto verslo plano forma (FSA 3 priedas)
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (FSA 4 priedas)
Vienos įmonės deklaracija (FSA 5 priedas)

Papildoma informacija:
Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“


 „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-5 (veiklos sritis „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-5.1).
Parama skiriama Klaipėdos regiono žvejybos tradicijų populiarinimui, edukacinių programų kūrimui ir sklaidai, su žvejyba ir marinistika susijusio istorinio paveldo atkūrimui bei pritaikymui, marinistinės kultūros skatinimui ir propagavimui.
Paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, registruoti Klaipėdos ŽVVG teritorijoje: nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, viešosios įstaigos. Skiriama VPS paramos lėšų suma – 111 741, 34 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 55 870,67 Eur.

Aktuali dokumentacija: (iš 5.1 aplanko)
Kvietimo Nr. 2 skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Jungtinės veiklos sutartis (FSA 2 priedas)

Papildoma informacija:
Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“


Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018-12-21 8.00 val. iki 2019-02-20 17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos darbo dienomis adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ administracijos patalpose adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, el. paštu klaipedazvvg@gmail.com, tel. +370 645 01230.Pareiškėjų dėmesiui!


2018 m. gruodžio 12–14 dienomis nuo 14.00 val. iki 17.00 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ buveinėje (Birutės g. 22-311, Klaipėda) vyks konsultacijos planuojantiems teikti vietos projektų paraiškas pagal Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“ veiklos sritį „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1.1).

– Parama teikiama nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, registruotoms Klaipėdos m. teritorijoje.
– Didžiausia parama – iki 53 333,33 Eur, paramos intensyvumas – iki 95 proc.
– Vietos projektų paraiškos renkamos iki 2018 m. gruodžio 28 d.

KVIEČIAME DALYVAUTI!

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS Nr. 1

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ kviečia teikti vietos projektus pagal strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) veiklos sritį „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“ (kodas BIVP- AKVA- SAVA-1.1).
Remiamos regioninės, nacionalinės, tarptautinės komunikacijos ir reklaminės kampanijos, siekiančios didinti visuomenės, įmonių, įstaigų informuotumą apie žvejybos produktus ir skatinančios jų vartojimą.
Vietos projektų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, registruoti Klaipėdos ŽVVG teritorijoje: nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, viešosios įstaigos.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018-11-19 8.00 val. iki 2018-12-28 17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ administracijos patalpose adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, el. paštu klaipedazvvg@gmail.com, tel. +370 645 01230.

Aktuali dokumentacija:

Kvietimo Nr. 1 skelbimas
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)
Jungtinės veiklos sutartis (FSA 2 priedas)


Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės
„Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės“


Šiuo metu ruošiami finansavimo sąlygų aprašai 2016–2023 m. VPS vietos projektams vykdyti. Sekite informaciją.
Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ su kaupu įvykdė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos IV prioritetinės krypties priemonės „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ žuvininkystės regiono plėtros strategijoje numatytus įsipareigojimus: vietoj numatytų sukurti naujų 28–38 darbo vietų, sukurtos 49.

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės tikslinėje teritorijoje pagal 2007–2014 metų strategiją įvykdyti projektai

Numatyta visa paramos suma – 2 252 867 eurai.

Gauta paramos suma (įskaitant KŽVVG administravimą) – 2 107 122 eurai.

Nepanaudota suma – 145 745 eurai

Darbo vietos: numatyta sukurti 28-38, realiai pasiekta 49 (33 sukurtos naujai ir 13 išlaikyta)

Paramos administravimas

Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė – panaudota 225 295 eurų.

Projektų vykdymas (pdf formatu)

SVARBI INFORMACIJA

Pranešimas pareiškėjams

SVARBI INFORMACIJA

Pranešimas pareiškėjams

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2 2 NEPATVIRTINTAS, NEĮVYKO


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1 BAIGTAS 2012-08-31 17.00 val.