Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda

Apie mus

KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

                      KŽVVG – tai Klaipėdos miesto savivaldybės ribose veikianti asociacija, partnerystės principais jungianti nevyriausybines bendruomenines organizacijas, žuvininkystės verslo sektoriaus įmones ir vietos valdžios institucijas.

                      Asociacijos misija – diegti LEADER metodą nuo žuvininkystės priklausomame Klaipėdos miesto regione ir, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, padidinti atstovaujamo regiono plėtotės darną, užtikrinti žmogiškųjų išteklių bei regiono socialinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai skirtų priemonių sąveiką, formuoti tarptautinius ryšius.

KŽVVG, įgyvendindama savo misiją, remiasi šiomis vertybėmis:

  • lygiateisiškumas
  • tolerancija
  • skaidrumas
  • atsakingumas
  • nuoseklumas
  • objektyvumas
  • konsensusas
  • iniciatyvumas
  • atvirumas

                      Vietos veiklos grupė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų, savo veiklą grindžia įstatais. Klaipėdos ŽVVG buveinės vieta – Birutės g. 22-311, Klaipėda.

Mūsų istorija

2008

Pradžia

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  Lietuvos Respublikos  juridinių asmenų registre įregistruota 2008 m. liepos 8 d. Asociacija įkurta horizontalios partnerystės principu. Ji apjungia Klaipėdos žuvininkystės regiono gyventojų bendruomenę, socialinius ir kitus partnerius, vietos valdžios ir verslo atstovus. ŽVVG atstovauja Klaipėdos miesto žuvininkystės sektoriaus interesams. Klaipėdos ŽVVG tikslas – užtikrinti tvarią Klaipėdos miesto žuvininkystės plėtrą įgyvendinant LEADER metodą.

2011

Strategija (I)

Nuo 2011 m. spalio 12 d. iki 2015 m. spalio 12 d. asociacija įgyvendino Klaipėdos regiono plėtros 2007–2013 m. strategiją (projekto Nr. 4ŽPS-3-11-03).

2015

Ruošiamasi kitam Strategijos etapui

2015 m. lapkričio 2 d. asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos siekdama gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumas ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonę „Parengiamoji programa“. KŽVVG parengė projektą „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“.

2016

Gauta parama naujai Strategijai rengti

2016 m. balandžio 15 d. asociacijai „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ skirta parama pagal pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumas ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonę „Parengiamoji programa“. Projektui „Klaipėdos žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimas“ įgyvendinti skirta 12 000 Eur.

KŽVVG komanda, atsižvelgdama į Klaipėdos žvejų bendruomenės ir miesto poreikius, parengė Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategiją ir pateikė ją vertinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

2017

Strategija (II)

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos aukščiausiu balu (100) įvertino KŽVVG parengtą Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategiją.

2017 m. birželio 27 d. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu Nr. 3 (2017-06-30 nutariamoji dalis Nr. 8D-338(5.50) buvo patvirtinta finansinė parama vykdyti Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategiją. Paramos suma – 2 492 140,58 Eur.

2018

Startas

2018 m. sausio 2 d. pasirašyta sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl projekto Nr. 63VS-KL-16-1-00095 „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ vykdymo.

Įgyvendinama Strategija: formuojama KŽVVG administracija, vykdomi viešieji pirkimai darbo sąlygoms sukurti, rengiami ir svarstomi vietos projektų atrankos kriterijai, vietos projektų finansinių sąlygų aprašai. Sėkmingai atlikus visas derinimo su Žemės ūkio ministerijos VPS atrankų komitetu ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos procedūras, paskelbti pirmieji du kvietimai teikti vietos projektų paraiškas.

2019

Projektai

Vykdomas vietos projektų paraiškų vertinimas.

2019 m. gegužės 8 d. paskelbtas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.

Iki metų pabaigos planuojama paskelbti IV ir V kvietimus.

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt