Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda

Kvietimas Nr. 7

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7 galioja nuo 2020-04-01 8.00 val. iki 2020-05-29 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos darbo dienomis adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  administracijos patalpose, adresu:  Birutės g. 22–311, LT-91187  Klaipėda, el. paštu info@klaipedazvvg.lt,  Mob. +370 665 28101.

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 skelbimas

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKOS BUS RENKAMOS PAGAL ŠIAS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO PLĖTROS 2016–2023 M. STRATEGIJOS PRIEMONES:

1. „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ (BIVP-AKVA- SAVA-1), veiklos sritis „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1.1).

Parama teikiama regioninės, nacionalinės, tarptautinės komunikacijos ir reklaminės kampanijoms, siekiančioms didinti visuomenės, įmonių, įstaigų informuotumą apie žvejybos produktus: 1) naujų rinkų paieška; 2) žvejybos ir žuvies produktų pateikimo rinkai sąlygų gerinimas: tiekimo grandinės žvejyba–perdirbimas–prekyba veiklos tobulinimas, optimizavimas; žvejų tiesioginė prekyba; 3) žuvies produktų vartojimo skatinimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys, registruoti Klaipėdos ŽVVG teritorijoje: nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, viešosios įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 53 333,33 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – iki 53 333,33 Eur.  Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Aktuali dokumentacija:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Vietos projektų paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutartis (FSA 2 priedas)

Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

2. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2), veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1).

Parama teikiama žuvies (žvejybos ir akvakultūros, įskaitant ekologinės akvakultūros produktų), žuvų gamybos atliekų, žuvų, netinkančių žmonių maistui, perdirbimo įrangos įsigijimui. Laivų pritaikymui šviežių, atšaldytų, šaldytų, sūdytų  žuvų perdirbimui.  Remiamos žuvų perdirbimo procesuose naudojamos energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo priemonės. Taip pat remiamos veiklos, kurios sukurs naujus produktus iš žuvies, žuvų produktų gamybos, valdymo ir organizavimo procesus. Parama teikiama saugių darbo sąlygų (įskaitant žmogaus higieną) sukūrimui ir užtikrinimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą bei ją yra įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma  266 666,66 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – iki  133 333,33 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, iki 70 proc. – kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu.

Aktuali dokumentacija:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Vietos projektų paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2 priedas)

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Microsoft Excel elektroninė verslo plano skaičiuoklė

Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

3. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2), veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.2).

Remiama žvejybos laivo gamybinės dalies modernizacija: projekto parengimas, žuvies perdirbimo cechų, technologinių linijų, šaldymo technikos ir triumo izoliacijos įrengimas.
Taip pat remiamas žvejybinių  laivų korpusų, variklių modernizavimo projektų rengimas, korpusų modernizavimas pagerinant  stovumo, pludrumo bei plaukiojimo savybes, alternatyvių, gamtą tausojančių, žvejybinių laivų pagrindinių, pagalbinių variklių, mechanizmų modernizavimas ir keitimas. Parama teikiama žvejybinių laivų ryšio priemonių sistemos  įdiegimui. Remiamas įgulos darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą bei ją yra įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 400 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – iki  200 000,00  Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, iki 70 proc. – kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu, iki 80 proc. – su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams.

Aktuali dokumentacija:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Vietos projektų paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2 priedas)

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Microsoft Excel elektroninė verslo plano skaičiuoklė

Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

4. „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“,  (BIVP- AKVA- SAVA-2.3).

Parama skiriama autopriemonių įsigijimui ir autopriemonių pritaikymui mobilioms prekybos vietoms. Mobilios prekybos vietos suprantamos kaip autopriemonėse įrengtos prekybos vietos su visa reikalinga įranga šviežios žuvies transportavimui ir prekybai.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą ir ją yra įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 133 400,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 66 700,00 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų arba iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu.

Aktuali dokumentacija:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Vietos projektų paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)

Vietos projekto verslo plano forma

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

5. „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3), veiklos sritis „Su aplinkosauga susieta žvejyba“  (BIVP-AKVA-SAVA-3.2).

Parama skiriama su aplinkos saugojimu susietai žvejybai, įskaitant invazinių rūšių (grundulų) žvejybą. Remiamas invazinių žuvų selektyvių, inovatyvių įrankių įsigijimas ir  žvejybos laivų modernizavimas bei pritaikymas invazinių žuvų žvejybai. Parama teikiama inovatyvių žvejybos priemonių,  žvejybai reikalingos įrangos,  darbo saugos priemonių įsigijimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą ir ją yra įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 26 100,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – iki 26 100,00  Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, iki 70 proc. – kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu, iki 80 proc. – su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams.

Aktuali dokumentacija:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Vietos projektų paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2 priedas)

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Microsoft Excel elektroninė verslo plano skaičiuoklė

Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

6. „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4), veiklos sritis „Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA- SAVA-4.1).

Remiama uostų krantinių rekonstrukcija, iškrovimo vietų (stacionarių, plaukiojančių) modernizavimas ir iškrovimo mechanizmų įrengimas, žvejybos uostų komunikacijų rekonstrukcija ir naujų įrengimas. Taip pat remiamas žuvies rūšiavimo įrengimų, autokrautuvų, ledo gamybos įrengimų, terminių žuvies laikymo konteinerių įsigijimas. Numatoma remti investicijas į priedangų įrengimą arba modernizavimą.
Bus remiamas vandens telkinių, kuriuose yra vidaus vandenų keliai, žvejybos laivų aptarnavimui skirtos infrastruktūros vystymas, taip pat infrastruktūros, skirtos žuvininkystės, rekreacijos, poilsio tikslams, kūrimas. Bus remiamos veiklos, siekiant išplėsti vidaus vandenų kelių tinklą žuvininkystei palankiuose vidaus vandens telkiniuose.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys: savivaldybė, nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, valstybinė įstaiga, viešoji įstaiga.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – iki 100 000,00  Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Aktuali dokumentacija:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Vietos projektų paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

7. Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5), veiklos sritis  „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį  įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius“  (BIVP- AKVA- SAVA-5.2).

Parama teikiama darbo jėgos perkvalifikavimui, kvalifikacijos kėlimui, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainams, bendradarbiavimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys, registruoti Klaipėdos ŽVVG teritorijoje: nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, valstybinės įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 46 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – iki 23 000,00  Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Aktuali dokumentacija:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Vietos projektų paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutartis (FSA 2 priedas)

Papildoma informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt