Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda

Strategija 2016–2023

KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO PLĖTROS 2016–2023 M. STRATEGIJA

 

VPS registracijos Nr. 63VS-KL-16-1-00095
VPS pavadinimas Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija
ŽRVVG teritorija, kurioje įgyvendinama VPS Klaipėdos miesto savivaldybė
VPS patvirtinimo data 2017-06-27 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos VPS atrankos komiteto posėdžio protokolas Nr. 3 (2017-06-30 nutariamoji dalis Nr. 8D-338(5.50)
VPS įgyvendinimo laikotarpis 2018-01-02–2023-09-01

Strategija (2018-08-13 redakcija)

Strategija (2018-10-23 redakcija)

Strategija (2017-05-30)

KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO PLĖTROS 2016–2023 M. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

VPS 2018 metų įgyvendinimo ataskaita

STRATEGIJOS PRIORITETAI IR PRIEMONĖS
1 PRIORITETAS. TVARUS EKONOMINIS VYSTYMASIS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS – VISŲ ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖS ETAPŲ PLĖTOJIMAS IR VARTOJIMO SKATINIMAS Eur Parama vienam projektui, iki Eur Paramos intensyvumas, iki proc.
VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-1 Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas.
1 veiklos sritis BIVP- AKVA- SAVA-1.1. Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas. 160 000,00 53 333,33 95
VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-2   Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse.
1 veiklos sritis BIVP- AKVA- SAVA-2.1   Žuvies produktų gamybos skatinimas. 400 000,00 133 333,33 50/70
2 veiklos sritis BIVP- AKVA- SAVA-2.2   Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas. 600 000,00 200 000,00 50/70/80
3 veiklos sritis BIVP- AKVA- SAVA-2.3   Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas. 200 100,00 66700,00 50/70

 

2 PRIORITETAS. GAMTOS IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS – ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO APLINKOS IŠTEKLIŲ DIDINIMAS IR PANAUDOJIMAS Eur Parama vienam projektui, iki Eur Paramos intensyvumas, iki proc.
VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-3 Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas.
1 veiklos sritis BIVP- AKVA- SAVA-3.1 Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas, pritaikant pramoginei žvejybai, turizmui. 44 800,00 44 800,00 50/70/80
2 veiklos sritis BIVP- AKVA- SAVA-3.2 Su aplinkosauga susieta žvejyba. 52 200,00 26100,00 50/70/80
VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-4 Žvejybos infrastruktūros plėtra.
1 veiklos sritis BIVP- AKVA- SAVA-4.1   Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas. 300 000,00 100 000,00 95

 

3 PRIORITETAS. KULTŪROS PAVELDAS IR INFORMACINĖ SKLAIDA – ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMAS Eur Parama vienam projektui, iki Eur Paramos intensyvumas, iki proc.
VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-5 Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas.
1 veiklos sritis BIVP- AKVA- SAVA-5.1 Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas, bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida. 167 612,00 55 870,67 95
2 veiklos sritis  BIVP- AKVA- SAVA-5.2 Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir akvakultūros sektorius. 69 000,00 23 000,00 100

Naujienlaiškis

Sužinokite Klaipėdos žuvininkystes vietos veiklos grupės naujienas pirmieji

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“

Juridinio asmens kodas 301806780
Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda
Mob. +370 665 28101
el. p.: info@klaipedazvvg.lt